Middle Years Programme

Ние в Увекинд вярваме, че добрите резултати от обучението се постигат с развиването на ключови за съвременния свят умения още от най-ранна възраст. Затова нашите програми предлагат единен подход във всички възрасти и степени и методическа последователност, която гарантира успешното развитие на децата като цялостни личности.

Основният етап от образованието е ключов за децата по отношение на тяхното осъзнато учене, развиване на умения за самостоятелност и формиране на бъдещата им ориентация. В основния етап на образованието ние прилагаме принципите и практиките на една от четирите IB програми, а именно Middle Years Programme. 

 

 

Увекинд е единственото училище в България, което предлага обучение по програмата MYP. Тя обхваща 5 години - VІ - Х клас, т.е. класове от основната и част от гимназиалната степен. Програмата открива пред учениците ни възможност за получаване на качествено съвременно обучение, както и за по-нататъшно продължаване на образованието в предуниверситетската програма Diploma Programme. 

 

 

 

Обучението в MYP протича в 8 предметни области, които покриват българската национална програма по следния начин:

1. Language and Literature - Български език и литература 

2. Language Acquisition - Английски език, Немски език

3. Mathematics - Математика - Standard, Extended

4. Individuals and Societies - География и икономика, История и цивилизация, Етика, Психология

5. Sciences - Химия, Биология и Физика

6. Design - Информатика, Технологии и Дизайн

7. Arts - Музика, Изобразително изкуство и Драма

8. Physical and Health Education - Спорт и здравно образование

  

Езиково обучение

В Увекинд освен български език, се изучат два чужди езика – немски и английски. Ние знаем, че човек не просто учи езици, а учи посредством езиците. И колкото по-добре ги владее, толкова по-пълноценна личност е, толкова по-лесно учи, разбира и общува. 

Екипът на Увекинд подготвя учениците за успешно взимане на езикови сертификати, отговарящи на международната езикова рамка по немски и английски език. За сертифицирането на нашите ученици ние работим съвместно с Goethe-Institut и Cambridge English Language Assessment

Училището има традиции в сертифицирането на знанията и уменията по немски език. Учениците полагат международно признати изпити по немски език за деца и юноши за достигане на нива от общата Европейска езикова рамка, а именно:
- Fit in Deutsch 1 за ниво А1
- Fit in Deutsch 2 за ниво А2
- Zertifikat für Jugendliche за ниво В1
- Goethe-Zertifikat B2
- Goethe-Zertifikat C1

 

Спорт и занимания извън класната стая

За нас спортът е от изключително значение, защото спортните занимания и игри, както и здравословният начина на живот, имат важна роля в изграждането на балансирани и цялостни личности.  За заниманията по спорт Увекинд ползва зали на Националния стадион "Васил Левски". Училището има отбори по лека атлетика, футбол, баскетбол, ски.

Лично отношение и открита комуникация

В Увекинд ние се стремим да опознаваме всеки ученик, да откриваме и поощряваме неговите интереси и способности, без значение към коя сфера са насочени – езици, науки, изкуства, спорт.
Редовните контакти с родителите са гаранция за откритост и пълноценно реализиране на образователния процес. Ние комуникираме редовно и пълноценно със семействата на своите ученици и се стремим да разрешаваме добронамерено и в полза на учениците си всички ситуации.

Ние в Увекинд – ученици, преподаватели и родители - сме единна общност, в която всеки се чувства пълноценен, разбиран и реализиран. Ние сме гостоприемни и добронамерени, отворени сме към нови контакти и приятелства.

Частно училище

Уеб дизайн : eDesign.bg