Прием

Приемът на ученици в гимназиалния етап започва през първата седмица на февруари. 

Прием след завършен VІІ клас

Кандидатите се оценяват от екип по приема по следните критерии:

1. Общообразователен тест върху учебното съдържание; 

2. Интервю и създаване на текст за защита на мнение, който има за цел проверка на умения за:

 • логическо мислене
 • критическо мислене
 • трансфер на информация от една област на познанието в друга
 • презентиране и устна комуникация

Прием в Middle Years Programme (MYP)

Увекинд приема ученици в V, VІ клас и в гимназиалната степен при наличие на свободни места. 
За да завършат MYP, учениците трябва да се обучават по програмата най-малко през последните две години, а именно ІХ и Х клас. 

Кандидатите за MYP се оценяват от екип по прием в Увекинд чрез:

 1. Общообразователен тест;
 2. Тест за определяне на ниво по езиците - английски и/или немски език;
 3. Създаване на соствен текст, съобразен с възрастта на кандидатстващия ученик - текстът има за цел проверка на умения и способности на интердисциплинарно ниво – умения за логическо мислене, за анализ и синтез, за трансфер на информация от една област на познанието в друга, умения за презентиране;
 4. Интервю с ученика. 

Прием в Diploma Programme

В Diploma Programme могат да влязат ученици след завършен Х клас. За да се обучават по програмата кандидатите трябва да влязат в нея след завършването на Х клас.  В програмата се приемат с предимство ученици, завършили успешно MYP в Увекинд, както и кандидати, завършили програмата в други IB училища. Училището приема като предимство резултатите от положени MYP изпити и отзавършен Personal Project. 

Кандидатите, които не са се обучавали по MYP трябва да предоставят:

 1. Академична справка за хорариума и оценките от последните две учебни години
 2. Документ за владеене на английски език или да положат тест за установяване на ниво на владеене на езика 
 3. Мотивационно писмо
 4. Да се явят на интервюпред комисията по прием за съответната година

Записване: 

Записването в Увекинд става след положително становище на комисията по приема и след:

1. Попълване на всички необходими документи за постъпване (комплект документи можете да намерите в секция downloads);

2. Подписване на договор и заплащане на съответните такси;

Политики на училището

 * Всички кандидатстващи и новоприети ученици, както и техните родители трябва да сe pdmfpkdsj i политиките на International School Uwekind за прием, преподаване на езици, за оценяване и за SEN, публикувани в секция downloads

INTERNATIONAL SCHOOL UWEKIND
Училище: София 1606, ул Владайска 48
моб.:+359 885 910
admission@uwekind.bg

 

Частно училище

Уеб дизайн : eDesign.bg