IB – Международни дипломи

IB Diploma и MYP

Какво е IB? 

The International Baccalaureate® (www.ibo.org) е организация, създадена през 1968 година и днес тя предлага най-качественото и най-съвременното образовение в цял свят. Възпитанието на учениците като граждани на света и подготовката им за активно участие в непрекъснато променящия се свят е главна цел на организацията. В IB членуват повече от 4000 училища от 140 cтрани.

International School Uwekind e част от световната общност IBO от 2011.  Нещо повече, нашето училище е единственото в България, оторизирано да предлага две IB програми за получване на международна диплома.

  

 

  

Какво е MYP?

Мiddle Years Programme обхваща VІ - Х клас. Програмата е обширна методическа рамка, която е така структурирана, че позволява на Увекинд да следва българската национална програма за средно образование, като прилага учебен план за интензивно изучаване на чужди езици (немски и английски).

В MYP се обучават всички ученици на Увекинд с постъпването си в VІ клас. Още в първата година от програмата ние планирано работим за развитие на умения за комуникация, критическо мислене, информационна грамотност, организация и т.н.

За ученици в тази възрастова група, идващи от други училища, Увекинд предлага прием в MYP. За да завършат програмата и да получат IB diploma, учениците трябва да са учили по нея поне в ІХ и Х клас.

В програмата могат да кандидатстват и ученици, завършили VІІ клас.  

VІІІ клас е изключително важен етап от програмата, тъй като той осигурява по-високо разбиране на специфичните начини на преподаване, работа в клас и оценяване. ІХ и Х клас са период на натрупване на академични знания в отдените предметни области и развиват умения за трансфер на знания от област в област.

Учениците завършват MYP с изпити по отделните предметни области и с Personal project и могат успешно да продължат обучението си в Diploma Programme. 

Какво е DP?

DP продължава две години и обхваща последните гимназиални класове, а именно ХІ и ХІІ клас. Създадена е през 1968 г., за да предложи международна диплома (IB diploma) на ученици, продължаващи образованието си в университети по целия свят.

Diploma Programme продължава мисията и философията на MYP, прилага същите подходи към ученето, принципи на оценяване и очертава задължителен обем от учебно съдържание. За да завършат програмата, учениците трябва да вземат успешно изпити по всеки от шессте предмета, които изучават. 

Програмата е изключително успешна, гарантира високи академични резултати и отлична реализация на учениците навсякъде по света. В Увекинд учениците продължават работата си в предуниверситетската програма след като вече пет години са се обучавали в MYP и заради това влизат изключително подготвени и мотивирани в нея. 

Учениците, завършили IBDP могат да кандидатстват в огромен брой престижни университети в света. 

В гимназиалния етап ние предоставяме на учениците на Увекинд възможността да получат три дипломи – българска, издадена от училището с лиценз от МОН,  IB дипломи за завършена MYP след Х клас и DP в ХІІ клас.

Частно училище

Уеб дизайн : eDesign.bg