Прием

Увекинд открива кампания по прием на ученици от 8 февруари 2016г.

 

Прием на ученици след завършен VІІ клас

Кандидатите се оценяват от екип по приема по следните критерии:

1. Резултат от общообразователен тест върху учебното съдържание; 

2. Създаване на текст за защита на мнение - текстът има за цел проверка на умения и способности на интердисциплинарно ниво – умения за логическо мислене, за анализ и синтез, за трансфер на информация от една област на познанието в друга, умения за презентиране и представяне;

3. Интервю с ученика.

 

Прием на ученици в V, VІ, VІІІ,ІХ и Х клас и програма MYP

Увекинд приема ученици в V, VІ клас и гимназиалната степен при наличие на свободни места. 
За да завършат MYP учениците трябва да се обучават по програмата най-малко през последните две години, а именно ІХ и Х клас. 

Кандидатите се оценяват от екип по прием в Увекинд чрез:

  1. Тестове по български език и литература, математика;
  2. Тестове за определяне на ниво по немски и/или английски език;
  3. Създаване на текст, съобразен с възрастта на кандидатстващия ученик  - текстът има за цел проверка на умения и способности на интердисциплинарно ниво – умения за логическо мислене, за анализ и синтез, за трансфер на информация от една област на познанието в друга, умения за презентиране;
  4. Интервю с ученика.

 

Прием на ученици в програма DP след завършен Х клас

В Diploma Programme могат да влязат ученици след завършен Х клас. За да се обучават по програмата кандидатите трябва да влязат в нея след завършването на Х клас.  В програмата се приемат с предимство ученици, завършили успешно MYP в Увекинд, както и кандидати, завършили програмата в други IB училища. При необходимост училището ще вземе предвид резултатите от MYP изпитите и от Personal Project. 

Кандидатите, които не са се обучавали по IB програма, трябва да:

  1. Предоставят академична справка за хорариума и оценките от последните две учебни години
  2. Предоставят документ за владеене на английски език или да положат тест за установяване на ниво на владеене на езика 
  3. Да предадат на комисията по приема мотивационно писмо и да се явят на интервю.

* Такса за кандидатстване - 25 евро

Записване: 

Записването в Увекинд става след положително становище на комисията по приема и след:

1. Попълване на всички необходими документи за постъпване (комплект документи можете да намерите в секция downloads);

2. Подписване на договор и заплащане на съответните такси;

Политики на училището

 * Всички кандидатстващи и новоприети ученици, както и техните родители трябва да са запознати с политиките на International School Uwekind за прием, преподаване на езици, за оценяване и за SEN, публикувани в секция downloads

INTERNATIONAL SCHOOL UWEKIND
Училище: София 1421, Лозенец, ул Калиакра №5
тел.:+359 2 857 2000 моб.:+359 885 910
admission@uwekind.bg

 

Частно училище